fredag 20 november 2015

Myndigheten (s)om vilseleder

- Jag läser Migrationsverkets femte prognos för år 2015, som numera är nästan en månad gammal. Den får mig att för första gången fundera på att fly landet. Inte så mycket för invandrarnas skull som för myndigheternas och politikernas. Jag kan inte se annat än att Migrationsverket försöker att grovt förvilla läsarna, det vill säga mig och den övriga allmänheten (och kanske politikerna). Migrationsverkets vilseledanden är för grova för att kunna skrivas av som resultat av ouppmärksamhet. En snäll betraktare kanske skulle stämpla dem som uttryck för vårdslöshet. Jag tror att det ligger uppsåt bakom.

Migrationsverket börjar med att sida upp och sida ned förklara att invandringssituationen är akut och dess egen arbetssituation svåruthärdlig och att det inte tycks finnas någon möjlig räddning på kartan: ”När det gäller boendefrågan för asylsökande är situationen akut… Om den aktuella utvecklingen fortsätter tar platserna slut innan utgången av november… En rad insatser pågår [men]… trots dessa åtgärder är risken påtaglig att antalet tillgängliga platser inte kommer att motsvara behovet vare sig akut eller på längre sikt.”

För att illustrera situationens allvar visar Migrationsverket följande diagram av vilket framgår att volymerna nu uppnått nästan 10 000 nyanlända per vecka vilket på årsbasis blir ungefär 500 000 personer.I det lyckliga fall att uppgången avstannade och inflödet planade ut på dagens nivå skulle alltså den årliga invandringen till Sverige ligga på en halv miljon människor.

Mot den bakgrunden ska Migrationsverket göra en prognos för den kommande fyraårsperioden. Verket börjar med att konstatera att det inte går att göra en seriös prognos eftersom det inte finns några stabila förutsättningar att bygga ett resonemang: ”… omvärldsfaktorerna [har] förändrats så radikalt på kort tid att det inte går att dra några säkra slutsatser baserat på tidigare erfarenheter”.

Men något måste ju verket göra: ”I stället kommer ett antal scenarion och beräkningsalternativ att användas som stöd”. Jag, som är gammal framtidsforskare, vet att ”scenarion” och ”beräkningsalternativ” betyder gissningar. Migrationsverket har inte mer kunskap än du och jag i den här frågan ty det finns ingen möjlighet att veta hur det här utvecklas.

Hur skulle du gissa om du var Migrationsverket? Jag vet vad jag skulle göra om jag försökte vara hederlig. Jag skulle identifiera tre alternativ som gick att argumentera för, först att kurvan fortsätter att pila uppåt i sin nuvarande riktning mot 20 eller 30 tusen i veckan, sedan ett andra alternativ att kurvan planade ut på dagens nivå och sist en möjlighet att flyktingströmmarna kom av sig och volymerna började sjunka.

Men så gör inte Migrationsverket. De väljer visserligen tre alternativ som de griper ur luften utan minsta argumentation, men det märkvärda med dessa alternativ är att samtliga representerar kraftiga minskningar av volymerna. För år 2016 är verkets gissningar 190, 160 respektive 140 tusen ankommande. För år 2017 går det ned ytterligare till 170, 135 respektive 100 tusen nyanlända.

Hur gick det där till? Plötsligt känns situationen nästan uthärdlig. Puh, pärsen är över, nu har det vänt. Migrationsverket bedömer att invandringen under 2016 av sig själv minskar till en tredjedel av årstakten i oktober och november 2015.

Men detta har Migrationsverket helt gripit ur luften. Jag kan inte hitta några argument. De argument som anges – till exempel att ”EU:s gemensamma för en reglerad asylmigration har till stora delar satts ur spel, det vill säga yttre gränskontroller, registrering vid inresa och att asylansökan ska prövas i första land.” – talar snarast för fortsatta volymökningar.

Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att Migrationsverket försöker vilseleda oss.

”Ljuga” vore i det här fallet ett alltför starkt ord eftersom begreppet lögn förutsätter en sanning som lögnaren avviker från, men här finns ingen sanning. Här finns bara hederliga och ohederliga resonemang. Enligt min mening resonerar inte Migrationsverket hederligt.
Man fattar lätt varför. Om myndigheten prognosticerat en inte helt osannolik invandring på en miljon människor nästa år, eller bara en utplaning på en halv miljon per år, så skulle det ta hus i helsike. Politikerna skulle vara tvungna att dra i någon sorts bromsar. Men det vill inte det välfärdsindustriella komplexet, där Migrationsverket är en av de främsta aktörerna. Bättre då smyga på svenska folket de ökande volymerna. Hoppsan, det bara blev så, det hade väl ingen kunnat ana!

Fast man vet inget om framtiden. Det kan ju inträffa en anastrof (vilket lär vara motsatsen till katastrof, alltså en plötslig förändring till det bättre) och volymerna nästa år minska till en tredjedel av dagens årstakt, precis som Migrationsverket föreställer sig. Fan tro´t, sa Rellingen.

Källahttp://detgodasamhallet.com/2015/11/20/en-myndighet-som-vilseleder/

----------------------------

- Myndigheten med politi(s)erade chefer, Danielsson och Ribbenvik, vilka bryter mot svensk grundlag (!), och mer därtill, sannolikt tubbade av Fredrik Reinfeldt från den tid då denne svenskhatare ingick fri-invällar-pakten med miljötalibanerna (mp). Och vidmakthållet av imbecillen Löfven. En kletig sörja av Sverigefientlighet styr, MigV, regeringen och 7Partiet är likt en cancersvulst på den svenska nationalkroppen.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar