söndag 12 april 2015

En misslyckad invandringspolitik

- En av mina amerikanska kollegor firar i slutet av april i år sin 70-årsdag. Födelsetiden är emellertid okänd på ca 1 år när, då någon noggrann statistik inte förekom i hans födelseby i den indiska delstaten Uttar Pradesh.  Valet av födelsedag är därför baserad på en uppskattad tid för hans födelse.  Min kollega är en av de ledande atmosfärforskarna i USA och ett exempel på alla framgångsrika invandrare med en högst enkel bakgrund. Hans invandring till USA är dock inte slumpartad utan baserad på tidigare visade framsteg i hemlandet. Sådana personer ges oftast möjligheter eller tar de möjligheter som finns inte minst i USA där företagsamma och energiska människor uppmuntras i ett dynamiskt och öppet samhälle. Det är självklart att sådana individer också tillför Sverige kunskap och kreativitet. I ett sådant perspektiv är invandring en högst positiv faktor och på sikt nödvändigt för att Sverige skall hänga med i konkurrensen inte minst mot bakgrund av den egna alltmer bristfälliga utbildningen.

Dynamiken i det amerikanska samhället bidrar till att placera människor efter deras förmåga och möjligheter. Det svenska systemet fungerar som det synes annorlunda. Invandrarna till Sverige skall bli en del av det svenska samhället i all sin likformighet och rigiditet, de skall formas och distribueras utan allt för stor hänsyn till deras möjligheter utan främst efter byråkratiska regler som ännu inte anpassat sig till en ny verklighet. Personer med professionell bakgrund och med god internationell utbildning hamnar inte sällan i utdragna kretslopp där deras föregående utbildning i hemlandet genomgår en omfattande och tidsödande utvärdering vilket innebär att deras kunskaper inte kommer till nyttig användning fort nog. Ibland krävs flera års väntetid innan myndigheterna slutförts sin utvärdering med risk att individerna hinner glömma en del av sin specialkunskap.

Samtidigt sker en omfattande okontrollerad invandring av personer utan ens den enklaste utbildning och som tyvärr har mycket små möjligheter att finna sig tillrätta i det svenska samhället. De hamnar därför lätt i ett utanförskap utan arbete eller hopp för framtiden mer eller mindre omhändertagna av samhället. Volymen på denna invandring har vuxit samhället över huvudet och inga ledande personer tycks förstå att man redan har passerat vägs ände. Den enda orsak till att inget görs tycks vara att man fruktar att detta skall spela Sverigedemokraterna i händerna och inför ett sådant hot är man beredd att offra landets välfärd och sociala stabilitet. Det finns inte tillräckligt med bostäder, kostnaderna har passerat takåsen för länge sedan, inga rimliga arbeten kan erbjudas och kommunerna saknar platser för alla nya skolbarn som dessutom först måste lära sig svenska etc. etc.  Man får vara tacksam att invandrarna själva kritiserar det kollapsande systemet ty om en svensk skulle göra detta blir han genast klassad som rasist, fascist eller liknande av ett kompakt vänsterlett massmedieuppbåd. Det hela påminner om ett lämmeltåg på väg mot stupet eller som en tavla av Pieter Brueghels där de blinda leder varandra mot undergången.

 Problemet är att det finns alldeles för få utkomstmöjligheter för personer med ringa utbildning i ett hypermodernt samhälle där sofistikerade servicefunktioner alltmer dominerar. Valet står mellan att hanka sig fram på diverse mer eller mindre okvalificerade arbeten eller förbli understödda av socialvården för resten av livet. De få enklare manuella jobb som finns räcker knappt till för ursprungssvenskar och redan assimilerade invandrare då det även i dessa fall krävs grundutbildning och tillräcklig kunskap i svenska.

Det finns egentligen bara två lösningar på detta dilemma.

 En är att tillåta en lägre lönenivå för okvalificerad arbetskraft för en typ av arbeten som antingen försummas eller inte längre utförs manuellt. Dit hör inte minst städning och skötsel av allmänna platser som i Sverige idag är påfallande smutsiga och nedskräpade med ett eftersatt underhåll. Här skulle kommunerna kunna skapa ett antal arbetsplatser som skulle kunna tjäna som ingång till svensk arbetsmarknad och samtidigt ge vardagen ett innehåll för arbetslösa invandrare utan kvalificerad utbildning.

Ett annat och mer förnuftigt alternativ är att reducera invandring av okvalificerad arbetskraft till en nivå som är hanterbar och koncentrera sig på den välutbildade delen som både kan finna en ställning där de kan utveckla sin potential samt bidra till det nya hemlandets utveckling på ett sätt som är så vanligt i USA och som också tidigare varit fallet i Sverige. I dessa fall skulle man initialt kunna acceptera en god engelska som ersättning för en bristfällig svenska för att snabba upp integrationen. Det tycks vara klart för de flesta självständigt tänkande medborgare att dagens invandrarsituation är ohållbar inte minst för invandrarna själva. I flera fall känner de sig säkert förda bakom ljuset.

Lennart Bengtsson

Källa: http://antropocene.se/2015/april/en-misslyckad-invandringspolitik.html

Ref (England/UKIP)http://www.exponerat.net/ukip-vill-satta-tak-pa-invandringen-och-prioritera-britter/
Ref (Europa)http://www.exponerat.net/fler-muslimer-an-kristna-2070/
Ref /Australien)http://www.exponerat.net/anti-islam-protest-i-australien-antirasisterna-svarar-som-vanligt-med-vald/
Refhttp://avpixlat.info/2015/04/13/nyheter-i-migrationspolitiken/
Refhttp://avpixlat.info/2015/04/13/kraftig-okning-av-antalet-bidragspensionarer-pga-invandring/
Refhttp://ledarsidorna.se/2015/02/kapten-blaskagg-nasan/
Refhttp://ledarsidorna.se/2015/04/kapten-blaskagg-en-patient-i-koma/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar