måndag 29 december 2014

Om klimatfrågor

- När det gäller klimatvetenskapen tar jag rygg på landets mest prominenta klimatforskare professor Lennart Bengtsson som ni mött tidigare på den här bloggen. Lennart tillhör main-stream inom klimatforskningen. Han har dock tilldragit sig kritik från alarmisterna när han vägrat ställa upp bakom deras larmande.

Människan började påverka klimatet på jorden från den dag vi började bli bofasta och bedriva jordbruk för ca. 10.000 år sedan. Genom skogsavverkning började vi påverka vätskebalans och albedo, vilket med tiden fått effekter på klimatet och ekosystemet. Många ökenområden är delvis orsakade av detta. Under de senaste 100 åren har skogsskövlingen tilltagit genom att 2/3 av regnskogarna avverkats och samtidigt har användningen av fossila bränslen tillkommit. Detta har bidragit till att jordens atmosfär påverkats genom att halten av växthusgasen koldioxid ökat från under 0,03% till 0,04%. Den ökningen tillskrivs i huvudsak mänskliga aktiviteter.

Koldioxid är en växthusgas som absorberar en del av jordens värmeutstrålning i logaritmiskt avtagande takt beroende på koncentrationen. Detta bidrar till att höja jordens temperatur. I intervallet 0,00% till 0,03% leder det till en uppvärmning på några grader. Eftersom effekten är i stort sett mättad vid 0,03% bidrar inte en högre halt med tillnärmelsevis lika mycket. Haltökningen med 0,01% under 1900-talet bedöms ha bidragit med i storleksordningen 0,5 grader C och en ytterligare dubblering av halten kommer att medföra i storleksordningen någon ytterligare grad.

Om detta är de som behärskar strålningsfysikens lagar helt överens. Att man pratar om att skeptiker skulle förneka grundläggande naturlagar är bara politisk retorik för att tysta en kritisk vetenskaplig debatt.

Baserat på det vi vet om växthuseffekten började man i slutet av 1900-talet att bygga datormodeller för att försöka prognostisera hur en fortsatt stigande koldioxidhalt skulle påverka klimatet. Eftersom de sista decennierna på 1900-talet innebar en relativt snabb återuppvärmning efter en köldknäpp runt 1970 kom modellerna att utformas på ett sätt som pekade på en fortsatt kraftig uppvärmning. Det räckte inte med strålningsfysiken för koldioxid, utan man la in förstärkningseffekter på 3-4 ggr det som strålningsfysiken för koldioxid visade. Man saknade även en tillräcklig historiskt täckande databas för temperaturer, så en stor del av de data man använt är teoretiska datorberäkningar. Det har t.o.m. gått så långt att FN:s forskare på oförklarade grunder ändrat på uppmätta temperaturer på ett sätt som stärkt intrycket av en uppvärmning. På det sättet pekade nästan alla modeller på det som rubricerats som en katastrofal uppvärmning.

Detta passade FN-byråkratin som ständigt är på jakt efter en ökande överstatlig roll. Man skapade det politiska organet IPCC för att samla vetenskap bara om hur människan kan tänkas påverka klimatet framöver och vilka åtgärder som det motiverade. Naturliga klimatförändringar som vi haft i 4.500 miljoner år sopades under mattan, eftersom man inte kunde använda dem politiskt.

Datormodellerna som togs fram kom att förutsäga en katastrofal utveckling, vilket sedan bildat underlag för klimatpolitiken. Det rådde säkert konsensus blad teoretiska forskare som satt fjättrade bakom sina datorskärmar, men absolut inte bland empiriker. De senare har dock tystats och hindrats från att publicera observationsbaserad forskning fram till nu.

Från år 1996 har den kraftiga uppvärmningen efter 1970 upphört och temperaturen har nu varit i stort sett konstant i över 18 år. Det har lett till att 97% av klimatmodellernas prognoser avviker kraftigt från den observerade verkligheten. Detta är alla överens om och teoretikerna kämpar förtvivlat för att försvara sina dyra datormodeller, man har hittills kommit med 66 olika förklaringar till varför uppvärmningen avstannat. Klimatpolitikerna har även för säkerhets skull slutat att prata om global uppvärmning och gått över till klimatförändring.

Den enda statistiskt fastställda klimatförändringen är en uppvärmning på 0,74 grader C under 1900-talet, varav ca. en halv grad kan tillskrivas stigande koldioxidhalt. Resten är en naturlig återhämtning sedan Lilla Istiden - en över 300 år lång köldperiod.

Övriga klimatförändringar som FN och en rad officiella organ pratar om ligger inom ramen för klimatets naturliga variabilitet. Det rör sig om extrema väderhändelser vilka alltid uppträtt, de får bara större ekonomiska och mänskliga konsekvenser i en värld med fem ggr så många människor.

Isutbredningen är densamma idag som för 35 år sedan och havsnivån har haft en konstant stigning med ca. 2mm/år i 150 år sedan Lilla Istiden. Det finns inga faktiska observationer som tyder på en accelererande stigning. När SVT:s alarmistiska reporter Erika Bjerström står i Florida och pratar om meterhög havsnivåhöjning p.g.a klimatförändringar så pratar hon alltså i nattmössan. När sådana händelser inträffat har de berott på att man pumpat ut för mycket grundvatten så att marken sjunkit vilket inte är samma som havsnivåhöjning.

De förändringar som faktiskt kan observeras och som avviker från normal variabilitet är att varmare klimat och mer koldioxid orsakat en ökning av växtligheten på uppskattningsvis 0,3% per år och att ökenområden krymper när växtligheten blir mer tålig mot torka. Det här är en viktig orsak bakom ständigt stigande skördar från världens jordbruk. Vi har i åratal slagit skörderekord varje år och svälten har minskat trots snabbt stigande befolkning.

FN:s klimatarbete började på allvar i Rio år 1992, det har ännu inte satt något spår i ökningstakten på fossilanvändningen i världen. Klimatpolitiken har i princip bara haft betydelse i västvärlden inom EU och i Vita Huset (dock ej längre i USA-kongressen). Kanada och Australien har beslutat att hoppa av och USA kommer att göra det så snart Republikanerna även tagit makten i Vita Huset.

Klimatpolitiken som vi känner den involverar mindre än en miljard av jordens människor, medan de resterande över sex miljarderna i realiteten struntar i den. De ser bara klimatpolitiken som ett bra sätt att pressa pengar av västvärlden. Att Kina påstås ha gått Obama tillmötes är en illusion. Vad Xi har lovat är att man har ambitionen att börja begränsa sina enorma utsläpp om 15 år, när han vet att Kinas befolkningstillväxt avstannar och därför innebär att utsläppen automatiskt börjar avta. Kina och Obama har f.ö. redan kommit i konflikt med varandra vid klimatkonferensen i Lima.

Allt detta sagt så kan man inte helt utesluta att klimatet kommer att förändras inom hundra år och att detta delvis kan orsakas av människans utsläpp av växthusgaser och skogsskövling. Jag har stor förståelse för att många människor kan känna oro över detta. Därför är det viktigt att hela tiden göra forskningen på detta område bättre så att vi har en bra beredskap. Vad gäller dagens miljöproblem så är fortfarande fattigdomen det absolut allvarligaste, varför fattigdomsbekämpning bör ha högre prioritet än antropogen klimatpåverkan och begränsning av energianvändning. Det är också den politik som världens två största länder Kina och Indien för.

De främsta observerbara effekterna av den stigande koldioxidhalten är blomstrande växtlighet och biologisk mångfald samt krympande ofruktsamma öknar. Sannolikt kommer framtidens historieböcker att förundras över dagens totalt verklighetsfrånvända klimatlarm – man kommer att se på oss som vi idag ser på det medeltida mörkret och verklighetsförnekandet.

Källahttp://antropocene.se/2014/december/klimatfragor-fran-en-facebook-van.html
Refhttp://antropocene.se/2014/december/de-har-berovat-en-hel-generation-tron-pa-framtiden.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar