torsdag 11 februari 2016

Dummare för varje dag


Västvärlden blir dummare för varje dag

De styrande är blinda för konsekvenserna av invandringen från låg-IQ-länder
Västvärldens politiker är i full gång med att förstöra sina egna demokratier och välfärdsstater. Genom den massiva invandringen av människor med betydligt lägre IQ rasar våra länder i rask takt ner mot den gräns där demokratin inte längre går att upprätthålla – ett genomsnittligt nationellt IQ under 90.
Skillnaderna i fertilitet och den massiva invandringen av lågintelligenta från syd till nord förklarar varför Europa och USA blir dummare för varje dag som går. Dessvärre förstår de tongivande politikerna och akademikerna inte orsaken och inser inte vilka katastrofala konsekvenser denna demografiska förvandling kommer att få.
Det är inte svårt att förklara hur de moderna demokratiska välfärdsstaterna uppstod eller varför välfärden och invandringen kan förstöra dem genom att göra världen dummare.
Ett par färska vetenskapliga rapporter har visat hur kalla vintrar eliminerade de svaga, dumma och skröpliga migranterna från den mänskliga genpoolen när människan i förhistorisk tid lämnade Afrika och vandrade norrut. Enligt den brittiske forskaren Richard Lynn har migranter med låg IQ en tendens att glömma att spara mat till vintern, ordna varma kläder och en bostad som skyddar dem mot kylan. Därför försvann de lågintelligenta efterhand, medan de intelligenta klarade sig bra i det kalla klimatet. Denna urskillningsprocess ligger bakom de intelligensskillnader vi ser i dag – med en genomsnittlig botten-IQ i Afrika på 70 och en topp-IQ på 105 i de nordasiatiska länderna.
Den genomsnittliga danska intelligensen låg på IQ 98 på 1960-talet, vilket fick viktiga effekter. Eftersom intelligenskvoten till 60-80 procent är ärftlig kunde danska skolbarn konkurrera med de bästa i världen. IQ är tätt knutet till BNP, som är det ekonomiska måttet för ett lands relativa internationella placering, och som en följd av sitt genomsnittligt höga IQ blomstrade Danmark och blev ett av de rikaste länderna i världen – trots avsaknaden av naturresurser.
Den finske forskaren Tatu Vanhanen har mätt skillnaderna i genomsnittlig nationell IQ och funnit att anmärkningsvärt få – om ens några – länder med en genomsnittlig IQ på under 90 någonsin har kunnat skapa en demokratisk välfärdsstat som den danska. Intelligens är ytterst viktig för personlig framgång, men också för länders utveckling.
Tragiskt nog, som min egen forskning visar, leder kombinationen av högt IQ, demokrati och välfärd även till självdestruktion. Glöm inte att det var det naturliga urvalet i områden med kallt klimat som skapade intelligensskillnaderna mellan länderna i norr och dem i det varma Afrika. Den olyckliga sanningen är att den moderna välfärdsstaten motverkar detta naturliga urval just eftersom det är humant att hjälpa de fattiga, de dumma och de skröpliga och därmed ge dem möjlighet att sätta många barn till världen.
Detta leder ofrånkomligen till att antalet gener som styr låg IQ, skadliga mutationer och disposition för psykopatologi ökar och att denna process kommer att gå ännu snabbare i kommande generationer.
De amerikanska forskarna Herrnstein och Murray har konstaterat att en växande välfärd leder till att mödrar med lågt IQ börjar skaffa fler barn och får dem tidigare än mödrar med högt IQ. Enkla uträkningar visar att detta gradvis kommer att leda till lägre genomsnittlig IQ. Gerhard Meisenberg från Dominica har räknat ut att dessa faktorer kommer att orsaka ett genomsnittligt intelligensfall på 1,34 poäng per årtionde. Det låter inte så mycket, men kommer med tiden att få dramatiska konsekvenser.
Utöver den moderna välfärdsstatens skadliga genetiska följder, lider ett land som Danmark också under en irrationell befolkningspolitik som innebär massiv låg-IQ-invandring från icke västerländska länder – en utveckling som tog fart 1983. En undersökning från 2011 visade att 98 procent av invandrarna till Danmark är helt utan yrkesutbildning. Det betyder att den genomsnittliga danska IQ:n kommer att minska och det av tre skäl.
För det första att ju fler lågintelligenta invandrare som kommer, desto lägre blir den genomsnittliga IQ:n. För det andra har Danmark länge lidit av en katastrofalt låg fertilitet, långt under de 2,05 barn per kvinna som krävs för att upprätthålla befolkningen, vilket betyder att antalet danskar ständigt minskar. För det tredje blir den danska befolkningen allt äldre. De två sistnämnda faktorerna medför att de etniska danskarna är på väg att försvinna från jordens yta.
Den första faktorn betyder att lågintelligenta invandrare kommer att fortsätta öka sin andel av befolkningen. Med tiden kommer de etniska danskarna att vara i minoritet i sitt eget land. Jag beräknar att det kommer att ske före utgången av det tjugoförsta århundradet. Då kommer den genomsnittliga danska IQ:n att ha fallit 5 procent till 93 och vara i fortsatt dalande. Mot den bakgrunden kan det vara värt att minnas att Tatu Vanhanen inte kunde hitta några verkliga demokratier med en genomsnittlig IQ under 90. Omkring 2050 kan vi förvänta oss att ickevästliga invandrares barn – med intelligenskvoter mellan 75 och 80 – kommer att vara i majoritet i danska grundskolor. Det är där framtiden avgörs.
Budskapet är att välfärdsstaten och dess låga fertilitet motverkar det naturliga urvalet och kommer att göra danskarna till ett dummare och krympande folkslag. Genetisk erosion och lägre IQ kommer att underminera alla demokratiska välfärdssystem. Faktum är att vi redan kan se de skadliga effekterna.
Medan danska skolbarn förr kunde tävla med de bästa i internationella studier, såsom PISA-undersökningen, har de nu fallit ner i listan. Tom Teasdale och David Owen från Köpenhamns universitets psykologiska institution har upptäckt att danska värnpliktigas intelligens växte från 1950-talet och framåt, men sedan millennieskiftet har den sjunkit med 1,5 IQ-poäng. Norska och brittiska forskarna har observerat en liknande utveckling. Fler och fler barn lämnar nu skolan utan fullständiga betyg. Många av dem kommer aldrig att få något arbete.
På ett mer generellt plan har Gerhard Meisenberg beräknat att en minskning på 5 IQ-poäng medför ett fall i BNP på 35 procent. Min egen forskning visar att en dramatisk nedgång i dansk ekonomi kommer att inträffa 2070. Det kommer att försätta hela välfärdsstaten i fara.
Situationen är inte unik för Danmark. Faktiskt är det värre i Sverige. Sverige har inte bara tagit emot fler immigranter från icke-västliga länder än Danmark, ledande politiker uppmuntrar dessutom ännu mer invandring. De första tecknen på en annalkande katastrof syns redan. I många svenska städer har socialbidragen till icke-västliga immigranter exploderat. I Växjö till exempel utnyttjar icke-västliga invandrare 23,5 gånger så mycket offentliga medel som etniska svenskar och det är sannolikt bara början. I alla större svenska städer kommer de etniska svenskarna att vara i minoritet 2050. Malmö är inte långt därifrån.
Den demografiska situationen är ännu värre i Storbritannien. Just nu är bara 20 procent av de barn som föds i London barn till etniska britter och 80 procent är barn till invandrare. Det är tydligt att icke-västliga invånare håller på att ta över Storbritannien i exponentiell hastighet, det vill säga de fördubblar sitt antal på ett givet tidsintervall. Inte många människor förstår de allvarliga konsekvenserna av denna exponentiella tillväxt, men de kommer snart att få känna av dess konsekvenser in på bara skinnet.
De dystra utsikterna gäller också resten av Europa, möjligtvis med undantag för Östeuropa. I de 14 största tyska städerna kommer vartannat barn från en invandrarfamilj. Etniska européer kommer snart att vara utrotade i sina egna länder som ett resultat av den jättelika demografiska omvälvningen, alltmedan den genomsnittliga IQ:n faller. Och när genomsnitts-IQ:n i ett land har sjunkit till 90 bryter de demokratiska välfärdsstaterna samman. Samma sak kommer att hända i USA.
Trots detta är ämnet tabubelagt överallt. En vetenskaplig undersökning av den svenska situationen skickades till alla de största tidningarna i landet, men ingen vågade skriva om saken. Absolut svensk tystnad, skulle man kunna säga. De politiska och akademiska eliterna har aldrig frågat de europeiska folken om de önskar de internationella avtal som blockerar varje försök att ändra situationen.
Det finns också en annan negligerad aspekt av den icke-västliga invandringen till Nordeuropa – den lågintelligenta afrikanska invandringen (genomsnitts-IQ mellan 68 och 75) kommer inte bara att sänka exempelvis den danska genomsnitts-IQ:n utan också medföra ett oförlåtligt brain drain från de icke-västliga länder som har ett skriande behov av intelligenta människor. Ett okänt antal emigranter har högre IQ än genomsnittet i sina länder och resultat blir alltså att såväl deras egna länder som västländerna blir förlorare.
Dessvärre är de flesta härskande eliter (oavsett om de är vänster- eller högerorienterade) offer för en illusion som negligerar biologiska realiteter. De kan inte se elefanten i rummet. Den dag de gör det har vi för länge sedan passerat the point of no return. Då har de redan underminerat de grundläggande förutsättningarna för demokratin och välfärdsstaten – en nationell genomsnitts-IQ över 90.
Frågan är om någon kommer att ställa dem till svars för deras förbrytelser mot demokratin och mänskligheten.
Helmuth Nyborg är prof. emer, AU (1968-2007) i utvecklingspsykologi vid Aarhus Universitet.

Källa
http://www.d-intl.com/2012/09/20/vastvarlden-blir-dummare-for-varje-dag/

----------------------------

- Den enda tänkande varelsen, människan, har uppenbart inte begåvats med klokskap, i sin unika egenskap. Tvärtom, vad beträffar etniciteter, rationalism, och nationalism, där naivt,  utopisk flum har accelererat näst intill självdestruktionens gränser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar